ماهیت واحد: 
نام شخصیت حقوقی / حقیقی: 
انتشارات مهراندیش