چاپ‌خانه صنوبر

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت چاپ‌خانه