انتشارات بید

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی خ.ستارخان، بل. گلاب، م. خبرنگار، ک. حسینمردی، پ۲۲
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۴۲۷۵۱
شماره همراه ۰۹۱۸۳۶۳۰۱۳۱
ایمیل
وب سایت