سینما -- روسیه شوروی -- تاریخ
عنوان اثر سال انتشار ناشر
افسانه شهر نامرئی ۱۳۹۹ انتشارات آلباتروس