نام سید شهرام
نام خانوادگی شکرفروش
سال تولد ۱۳۴۲

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه