نام محمد رضا
نام خانوادگی صمدی
سال تولد ۱۳۶۰

معرفی (فارسی)

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید.