نام محمد رضا
نام خانوادگی قانع
سال تولد ۱۳۳۸

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه