نام سای باهاسکار ردی
نام خانوادگی ناکا
سال تولد

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه