نسخه بتا

انتشارات محمد هادی

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر یزد
نشانی بل. امامزاده جعفر، لرد تازیان، روبروی فرش جعفری
کد پستی
شماره تلفن ۰۳۵۳۶۲۶۹۱۴۳
شماره همراه ۰۹۱۳۹۷۰۷۳۱۲
ایمیل
وب سایت