نام مرتضی
نام خانوادگی ناجی زواره
سال تولد ۱۳۴۷

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه